Hedef Kitle?

LeaCoMM ‘un temel hedef kitlesi
 • Öğretmenler,
 • Öğretmen eğitimcileri,
 • Geleceğin öğretmenleri,
 • Okul yöneticileri ve idari kadro.
LeaCoMM’un sundukları kimlerin ilgisini çekebilir?
 • Eğitimin çeşitli alanlarında alanında görev alan kişiler,
 • Eğitim politikası, göçmen politikası alanında çalışan kişiler ve göçmenlik, azınlıklar, öğretmen ve öğrenci eğitimi alanlarında kendisini geliştirmek isteyen herkes.
LeaCoMM aynı zamanda kimlere hitap eder?
 • Ticari hedef taşımayan online öğretmen eğitimi sağlayıcılarına,
 • Öğretmen eğitimi alanında internetin kullanımını destekleyen kişi ve kurumlara.

Projenin Odak Noktası Nedir?

Göçler toplumu yeniden şekillendirir:

Küreselleşen ekonomi, yoksulluk, savaş ve zulümler, veya uluslararası kariyer yapma isteği gibi nedenlerle insanlar anavatanlarından geçici veya kalıcı sürelerle ayrılmak zorunda kalırlar. Her ülkede göçmen nüfusu o toplumun bir parçası haline gelir böylelikle, okullar göçmen öğrenci gruplarına ve azınlık öğrencilerine öğrenim fırsatı sağlayarak yaşadıkları topluma çeşitli derecelerde dahil olmalarını sağlarlar.

Okullarda çeşitlilik, öğretmenlerin bir çok alanda profesyonelleşmesini gerektirir
LeaCoMM göç ve etnik azınlıklar nedeniyle oluşan çok kökenlilik sorunsalına odaklanarak
aşağıdaki konularla ilgilenir:
 • Dil eğitimi ve çok dilliliğin kullanımı,
 • Okul derslerinin ve öğretim ortamının ırkçılık karşıtı bir yaklaşımla tasarlanması ve hazırlanması,
 • Ders içeriklerinde hem ulusal hem uluslararası perspektiflere yer verilmesi,
 • Okullarda ve okul yönetimlerinde çok kültürlülük yönetimi.
Topluluklara yönelik önyargılar, ırkçı tutum ve davranışlar ile ilgili olarak

Öğretmen eğitiminin tabu olan konularda dahi öğrenme olanakları sağlama görevi vardır.

Göçmenler / Etnik azınlıklar konularında öğretmen eğitiminin gelişimi için

LeaCoMM öğretmenlerin, okul idarecilerinin, öğretmen eğitiminde çalışan akademisyenlerin ve okul yönetim organlarının üyelerinin ortak veya bireysel eğitimleri için güncel, uygulanabilir ve bilimsel temelli araçlar sunar.

Projenin İçeriği Nedir?

LeaCoMM göçmenler ve azınlıklar konularında

öğretmen eğitimi için tarafsız, bağımsız ve ücretsiz hizmet sunar.

LeaCoMM öğretmen ve öğretmen eğitimcilerinin işbirliği içerisinde göç ve azınlık konularındaki ortak sorunları tartışma ve iyileştirme imkânı sağlayan uluslararası online “ Öğrenme Topluluğu”dur.
LeaCoMM araştırarak öğrenmeyi ve ortak aktif katılımı teşvik eder:
 • Bilgi ve Materyal sağlar → Kütüphane,
 • Pratik uygulamalar için → Araçlar sağlar,
 • Wikis, Mindmaps, MOOCs vb yolu ile bir → Öğrenme Topluluğu oluşturur,
 • elektronik öğrenme modülleri ve (c)MOOC’lar sağlar,
 • İyi Uygulama örnekleri sunar.

Son olarak da göç, azınlıklar ve öğretmen eğitimi temalarında haberler için kolayca → arama yapabilirsiniz.